Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΡAΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ


       

Τελευταία ο Δήμαρχος  με επιστολή του που αναρτήθηκε στο επίσημο site του Δήμου, πληροφορεί τους δημότες για την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, τη διαχειριστική επάρκεια και το χωροταξικό σχεδιασμό του νησιού.
Επειδή η επιστολή περιέχει τεχνικούς όρους ήταν φυσικό να δημιουργήσει απορίες:
        Τι είναι η Διαχειριστική επάρκεια;
        Τι είναι το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα;
        Τι είναι χωροταξικό σχέδιο;
        Τι πρακτικά θα ωφελήσουν τα παραπάνω το νησί μας;

Παρακάτω θα προσπαθήσω να εξηγήσω με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται τις απορίες αυτές των πολιτών.

Διαχειριστική επάρκεια.
         
          Είναι σε όλους γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα σύνολο προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών μελών.
          Στο παρελθόν τα προγράμματα αυτά ονομάζονταν ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) Το 3ο ΚΠΣ τελείωσε το 2006 και από τότε ξεκινάει μια νέα προγραμματική περίοδος έως το 2013, η οποία ονομάστηκε ΕΣΠΑ. και σημαίνει “Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς”, (National Strategic Reference Framework - NSRF) και δεν είναι τίποτα άλλο από την νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013.
          Προκειμένου τώρα ένας Οργανισμός ιδιωτικός ή Δημόσιος όπως είναι ο Δήμος, να χρηματοδοτηθεί για ένα έργο από το ΕΣΠΑ, η ΕΕ απαιτεί να έχει τη λεγόμενη «Διαχειριστική επάρκεια». 
          Η Διαχειριστική επάρκεια είναι η πιστοποίηση, ότι ένας Δήμος, ή άλλος φορέας μπορεί να αναλάβει, να διαχειριστεί και να εκτελέσει, έργα ΕΣΠΑ και γενικά, έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
          Η πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας απαιτεί συγκεκριμένη οργανωτική δομή υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές λειτουργίες και να μη στηρίζεται σε υπηρεσίες άλλων φορέων όπως π.χ. ο Νομός ή η Περιφέρεια. Για παράδειγμα οι υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να:
-  Προγραμματίζουν να σχεδιάζουν και να μελετούν έργα και ενέργειες.
-  Διενεργούν διαγωνισμούς φυσικού αντικειμένου
-  Ασκούν Οικονομική Διαχείριση Έργων
-  Παρακολουθούν ηλεκτρονικά τα έργα  κλπ κλπ και τέλος και το σημαντικότερο να         
-  Εφαρμόζουν μηχανογραφική Λογιστική και δη «Διπλογραφικό Λογιστικό   Σύστημα»
ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα

          Οι  Ελληνικές κυβερνήσεις, με πολλά χρόνια καθυστέρησης, κατόρθωσαν τελικά να νομοθετήσουν, την εισαγωγή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  της χώρας.
          Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και δεκαετίες και εξασφαλίζει κυρίως διαφάνεια στη διαχείριση και διακίνηση των κεφαλαίων ενώ έχει απεριόριστες δυνατότητες παροχής οικονομικών πληροφοριών, τόσο στους ασκούντες την Διοίκηση του οργανισμού όσο και των όποιων ενδιαφερομένων (στην προκειμένη περίπτωση, των Δημοτών).
          Γενικά το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα είναι η μέθοδος η οποία καταγράφει τις μεταβολές που επιφέρουν τα λογιστικά γεγονότα στην περιουσία ενός οργανισμού (Δημόσιου ή Ιδιωτικού), θέτοντας σε κίνηση δύο τουλάχιστον λογαριασμούς:
        Έναν που μεταβάλλεται (+) ή (-) και
        Έναν άλλον που αντιμεταβάλλεται με το ίδιο ακριβώς ποσό, (-) ή (+).
Κάθε λογιστικό γεγονός καταγράφεται δισδιάστατα με ταυτόχρονη κίνηση δύο λογαριασμών, εκ των οποίων ένας χρεώνεται και ένας πιστώνεται. Δηλαδή κάθε αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, προκαλεί μία αντίστοιχη μείωση ενός άλλου στοιχείου του ενεργητικού ή μία αντίστοιχη αύξηση στοιχείων των υποχρεώσεων ή των ιδίων κεφαλαίων. Επίσης, κάθε μείωση στοιχείου του ενεργητικού θα προκαλεί μία  αντίστοιχη αύξηση ενός άλλου στοιχείου του ενεργητικού ή μία αντίστοιχη μείωση στοιχείου των υποχρεώσεων ή των ιδίων κεφαλαίων.
Οι αυξομειώσεις των λογαριασμών εδράζονται στην βασική μαθηματική ισότητα της Λογιστικής :
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Η εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι εξαιρετικά δύσκολη, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και γνώση ηλεκτρονικών λογιστικών προγραμμάτων. 

Χωροταξικός σχεδιασμός

         Χωροταξία σημαίνει βάζω τάξη στο χώρο που ζω και δραστηριοποιούμαι.
Κάθε κοινωνία ζει κάνοντας μια σειρά από προσαρμογές στο φυσικό περιβάλλον. Οι κυριότερες είναι δύο: Οι οικονομικές προσαρμογές όπως η χρήση των φυσικών πόρων και η δομή του παραγωγικού συστήματος, και οι κοινωνικές προσαρμογές όπως η δημογραφική κατανομή και η δομή του οικιστικού ιστού.
          Η πεμπτουσία της Χωροταξίας είναι η συνθήκη ισορροπίας και αρμονίας στη σχέση φυσικό περιβάλλον – κοινωνικές προσαρμογές – οικονομικές προσαρμογές.
Η Χωροταξία είναι μαζί επιστημονικό, τεχνικό, κοινωνικό, οικονομικοπολιτικό πρόβλημα. Όπως είπαμε αποσκοπεί να βάλει τάξη στο χώρο, έτσι:
1.      Καταγράφει με λεπτομέρειες τη διαμόρφωση του χώρου, δηλαδή τη γη, τους οικισμούς, τα ρέματα, τους δρόμους, τα μονοπάτια, τα κάθε μορφής κτίσματα, κλπ κλπ.
2.      Καθορίζει τις χρήσεις γης, για Κατοικίες, Διοίκηση (δημαρχείο, αστυνομία κλπ) Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες, εμπόριο υπηρεσίες, εκπαίδευση (σχολεία κλπ), αναψυχή (πάρκα κλπ), αθλητισμός (γήπεδα κλπ), υγεία (νοσοκομεία κλπ), περιοχές Αρχαιολογικής και Ιστορικής Σημασίας, ελεύθερες  περιοχές καλλιεργειών κλπ κλπ.
3.      Προγραμματίζει και οριοθετεί ότι σχετίζεται με τη φύση, όπως εθνικοί δρυμοί, ακτές, δρόμοι, μονοπάτια, δασικές εκτάσεις, αγροτικές εκτάσεις, κλπ κλπ.
4.      Προγραμματίζει, οριοθετεί και οργανώνει ότι σχετίζεται με τον Πληθυσμό και την Κοινωνία όπως: κατοικίες, συστήματα αθλητισμού, εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, αναψυχής, οργάνωση βιομηχανικών περιοχών, ενεργειακών περιοχών (πχ. Ανεμογεννήτριες κλπ), λιμανιών μαρινών,  αεροδρομίων, διατηρητέων κτιρίων, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρων απορριμμάτων, κλπ κλπ.  
          Όπως γίνεται αντιληπτό το Χωροταξικό Σχέδιο βάζει τάξη έτσι ώστε οι κάτοικοι να ζουν αρμονικά με το περιβάλλον και τους συμπολίτες τους, πατάσσει τη γραφειοκρατία και οι συναλλαγές μεταξύ των πολιτών διευκολύνονται αλλά το σημαντικότερο επιτυγχάνεται ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις. Κανείς σοβαρός επενδυτής δεν πρόκειται να επενδύσει σε ένα άναρχο τοπίο. 
          Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι το χωροταξικό σχέδιο σε ένα τόπο αποτελεί Εθνικό κεφάλαιο. 
  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.  ΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΕΧΟΥΝ... Η ΙΘΑΚΗ ΟΧΙ !!!

Τι πρακτικά θα ωφελήσουν τα παραπάνω το νησί μας;

          Η Ιθάκη σαν Δήμος, δεν διέθετε ποτέ διαχειριστική επάρκεια.
          Οι  προηγούμενοι Δημοτικοί άρχοντες  δεν κατόρθωσαν ποτέ να την αποκτήσουν με αποτέλεσμα τη σχεδόν μηδενική απορρόφηση των κονδυλίων της Ε.Ε. Τα ΚΠΣ ήλθαν και παρήλθαν χωρίς να ακουμπήσουν το ταλαίπωρο νησί μας.
          Οι μελέτες των έργων σέρνονταν από γραφείο σε γραφείο από υπεύθυνο σε ανεύθυνο μανδαρίνο στις Νομαρχίες και στις Περιφέρειες (φορείς με Διαχειριστική Επάρκεια) και τα έργα γίνονταν με αφάνταστη καθυστέρηση ή δεν γίνονταν ποτέ.
          Στο παρελθόν,  προκειμένου να γίνει κάποιο έργο έπρεπε να μεσολαβήσει άλλος ενδιάμεσος φορέας, ο οποίος να διαθέτει διαχειριστική επάρκεια. Ο Δήμος λοιπόν υπέγραφε μια προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια (Κεφαλονιά ή Κέρκυρα ) προκειμένου να αναλάβει ο φορέας αυτός το έργο, σε όλες του τις διαδικασίες, εκ μέρους της Ιθάκης. Έτσι όπως είπα, τα έργα καθυστερούσαν δραματικά για να μη πω ότι δεν γίνονταν καθόλου. Σαν παράδειγμα φέρνω το λιμάνι των Φρικών, με μια μελέτη που αναθεωρήθηκε εκατό φορές, το λιμάνι του Πίσω Αετού , το βιολογικό κλπ κλπ. 
          Τώρα με τη Διαχειριστική Επάρκεια θα μπορούν οι υπηρεσίες του Δήμου να συντάσσουν τις μελέτες, να τις υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και έτσι τα έργα να χρηματοδοτούνται και να πραγματοποιούνται χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.
          Όπως μας ενημέρωσαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, μέχρι στιγμής έχουν συνταχθεί και θα υποβληθούν άμεσα οι εξής μελέτες:
1. Κέντρο Μέριμνας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων  (1.200.000 €. για πιο γρήγορα μπήκε  και στον προϋπολογισμό).
2. Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας (420.000 €)
3. Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ιθάκης ( 2.603.473 €)
4. Προμήθεια 5 προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδατος (300.000 €)
         
          Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια μέχρι και ένα Ευρώ και το σημαντικότερο είναι ότι οι Θιακοί θα μπορούν πλέον να γνωρίζουν πως ο Δήμος διαχειρίζεται τα χρήματα τους. Κάθε μήνα, μέσα από το πρόγραμμα «Διαύγεια», θα γίνεται γνωστό ποια είναι τα διαθέσιμα και τα κεφάλαια του Δήμου. Έτσι πολύ δύσκολα θα μπορούσε κανείς να προβεί σε ατασθαλίες και αν γίνονταν κάτι τέτοιο, εύκολα θα μπορούσε να ελεγχθεί.
          Στο παρελθόν δεν υπήρχαν καν παραστατικά εσόδων-εξόδων και οι κινήσεις στο ταμείο, γίνονταν με σημειώσεις σε πρόχειρα χαρτιά και βιβλία. Έτσι υπήρχε αδιαφάνεια και σε κάποιους δίνονταν η δυνατότητα να προβαίνουν σε διαχειριστικές ή άλλες ατασθαλίες όπως για παράδειγμα το παίξιμο στο χρηματιστήριο των χρημάτων του κληροδοτήματος Συρμή.
          Τα παραπάνω για να επιτευχθούν απαίτησαν μια καλή οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Σήμερα οι υπηρεσίες δουλεύουν πολύ καλά  και δεν έχουν σύγκριση με το παρελθόν. Ο πολίτης εξυπηρετείται αξιόπιστα και γρήγορα, για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όχι μόνο εκδίδεται άμεσα μέσα σε λίγα λεπτά αλλά στέλνεται και εκτός Ιθάκης και μάλιστα με courier.
          Το χωροταξικό σχέδιο τώρα, θα συμβάλει στην αρμονική συναλλαγή αλλά και συνύπαρξη των πολιτών, θα διευκολύνει αφάνταστα τις μεταξύ τους οικονομικές δοσοληψίες και θα πατάξει το τέρας της γραφειοκρατίας. Και για να γίνει περισσότερο αντιληπτό δίνω δύο παραδείγματα: 
          - Ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει ότι στο τάδε σημείο μπορεί να οικοδομήσει το σπίτι του ή να στήσει την επιχείρησή του και δεν θα χρειάζονται πλέον οι άπειρες άδειες από άπειρες υπηρεσίες. (Π.χ. η ιστορία με τις τα σκίαστρα που ακόμα εκκρεμεί και δεν γνωρίζει κανείς πως το θέμα αυτό μπορεί να λυθεί).
          - Τα μονοπάτια και οι δρόμοι θα είναι καθορισμένα και δεν θα σέρνουν δημοτικούς συμβούλους στα δικαστήρια γιατί ξελόγκωσαν το τάδε μονοπάτι, ούτε κανένας θα μπορεί  να κλείσει ένα μονοπάτι ή ένα ρέμα με απίστευτες, καμιά φορά, συνέπειες (π.χ. κατολίσθηση στον Πλατρειθιά)
          Το σημαντικότερο όμως είναι ότι, η ύπαρξη του χωροταξικού θα προσελκύσει επενδυτές που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, θα βρουν δουλειά οι νέοι και ο κόσμος θα έχει κίνητρα να μείνει στο νησί μας.     
         
          Καταλήγουμε λοιπόν λέγοντας, ότι τα παραπάνω αποτελούν ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Ιθάκη και παράδειγμα για εφαρμογή και σε άλλους μικρούς Δήμους της χώρας.
          Έτσι λοιπόν ο, κατά κάποιους συμπατριώτες μας, «φοροφυγάς», ο «απατεώνας», ο «εγκληματίας», ο «αυταρχικός», ο «παλαβός» Γιάνναρος κατόρθωσε αν μη τι άλλο να κάνει αυτό που στο παρελθόν δεν έγινε ποτέ:
 Έβαλε τις βάσεις της ανάπτυξης αυτού του τόπου.
           
ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
          Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι έπαψα να κρίνω το Δήμαρχο και σε καμία περίπτωση δεν ανακαλώ όσα κατά καιρούς του έχω καταμαρτυρήσει.        Αντίθετα θα εξακολουθήσω να κρίνω αυστηρότατα, τα έργα του και τη συμπεριφορά του απέναντι στον τόπο(τα προσωπικά του ουδόλως με απασχολούν).
          Ποτέ δεν θα πάψω να επισημαίνω τα λάθη, τις παραλείψεις και τα ατοπήματα του Δήμαρχου. Πάντα σε μια προσπάθεια βελτίωσης των πραγμάτων για το όφελος αυτού του νησιού.
          `Η άποψή μου μάλιστα για την αναβολή του χωροταξικού κάτω από τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες εξακολουθεί να ισχύει.     
          Τέλος πρέπει να παρατηρήσω ότι τα παραπάνω επιτεύγματα ναι μεν κεφαλαιώδη  όμως δεν είναι χειροπιαστά. Οι περισσότεροι από τους συμπολίτες μας δεν τα καταλαβαίνουν. Θέλουν να δουν κάτι από τα εξαγγελθέντα από το Δήμαρχο έργα να γίνεται πραγματικότητα.
          Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μέσα στο χρόνο που απόμεινε στο Δήμαρχο θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα από τα «μεγάλα» έργα που υποσχέθηκε στη αρχή. Βέβαια οι καιροί είναι εξαιρετικά δύσκολοι για να μη πούμε ότι δεν προσφέρονται για μεγάλα έργα, όμως ένα τουλάχιστον (π.χ. ο ξενώνας ηλικιωμένων, το λιμάνι των φρικών κλπ) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
          Ίδωμεν!

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ
Το άρθρο μου «Καλώς κείμενα και σχόλια» είχε ένα σχόλιο από κάποιο κ. Γεώργιο Μπαλάσκα. (;)
Ο κ. Μπαλάσκας στο σχόλιο του έγραφε:  

Καλησπέρα,
Σχετικά με το άρθρο σας  «καλώς κείμενα και σχόλια» , έχω μια μικρή ένσταση .
Στα «καλώς κείμενα» σίγουρα πρέπει να μπει η προσπάθεια του Δημάρχου που ζητάει να εφαρμοστεί πιστά ο προϋπολογισμός και μάλιστα έγκαιρα.
Όμως αν κατάλαβα καλά , θα πριμοδοτήσει τους υπαλλήλους με έξτρα άδεια επειδή έκαναν τη δουλειά τους ?
Δηλαδή ,  τον συγκεκριμένο μήνα που θα πάρουν την  έξτρα άδεια , θα τους πληρώσει ο Ελληνικός λαός , για να κάθονται ?
Αν ισχύει κάτι τέτοιο , τότε μάλλον η κίνηση θα πρέπει να γραφεί στα «κακώς  κείμενα ».
Γ. Μπαλάσκας

Η απάντησή μου στον κ. Μπαλάσκα είχε ως εξής:

Αγαπητέ κε Μπαλάσκα
Επειδή και εγώ δεν γνώριζα πως ακριβώς θα δοθεί αυτή η άδεια, αν
     1) θα είναι άνευ αποδοχών,
     2) θα είναι ένα είδος πριμ για την πιστή τήρηση του ωραρίου και την αποδοτική εργασία,
ρώτησα το Δήμο ο οποίος μου απήντησε τα εξής:  

"Λογικό το ερώτημα του κ. Μπαλάσκα, αλλά και απλή η απάντηση:
Χρόοοονια δεν πληρώνει ο λαός τους περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους για να κάθονται;
Και μην ξεχνάμε, πως ουσιαστικά δεν φταίνε οι ίδιοι. Φταίνε οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Ρωτήστε, τους:  Έδωσε ποτέ κανείς κατεύθυνση? Τους έδωσε πρόγραμμα? Τους παρακολούθησε κανείς? Αντικείμενα αγοραπωλησίας ψήφων ήταν και αυτοί. Διορίζονταν έναντι ψήφων και δεν ελέγχονταν πάλι έναντι ψήφων.
Πιστεύουμε πως η άδεια, που θα είναι μετ’ αποδοχών, κάτω από τις σημερινές δύσκολες συνθήκες με τη μείωση του μισθού τους, θα αποτελέσει ένα πριμ – κίνητρο, για να παράγουν πολύ περισσότερο από ότι θα παρήγαγαν χωρίς αυτό. Νομίζουμε πως αν βγάλουν το έργο, που τους έχει ανατεθεί, ο Ελληνικός λαός θα κερδίσει δεν θα ζημιωθεί. Επιπλέον, όχι μόνο ο Δήμαρχος αλλά κι ολόκληρο το Θιάκι θα πρέπει να τους πουν  ένα μεγάλο "ευχαριστώ"
Δεν γνωρίζω αν η απάντηση του Δήμου, σας ικανοποιεί, αλλά προσωπικά τη βρίσκω πολύ λογική και επομένως κατατάσσω αυτή την προσπάθεια στα "καλώς κείμενα".
Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Καλόπιστα σχόλια παράγουν πρόοδο.
Δ. Συρμής 

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν υπήρχε λόγος παραπέρα σχολίων. Άλλωστε ο κάθε πολίτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα της άποψης του.
Ωστόσο στο θέμα επανέρχεται το “Ithaca News” το οποίο βέβαια δημοσίευσε όλα αυτά, υποστηρίζοντας την άποψη του … κ. Μπαλάσκα, κάνοντας μου μάλιστα την εξής παρατήρηση: Δημοσθένη δεν έμαθες ακόμη ότι δεν πρέπει να πατάς σε δύο βάρκες!!!
Φίλτατε Τηλέμαχε επίτρεψε μου να σου πω, για ακόμα μια φορά, ότι έχω το προνόμιο να μη χρειάζομαι να πατάω σε βάρκες αλλά στη ξηρά, σε σταθερό έδαφος! 
Κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε βάρκες που γέρνουν μια από δω και μια από κει !!!

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΛΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
        Όπως γράφουμε στη εισαγωγή του BLOG, αυτό αποσκοπεί κυρίως να αναδείξει τα κατά τη γνώμη μας κακώς κείμενα στον τόπο μας, τον περιορισμένο αλλά και τον ευρύτερο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αναφερόμαστε στα καλώς κείμενα! Αντίθετα θα τα επισημαίνουμε και θα τα τονίζουμε.
        Έπ’ ευκαιρία ξαναλέμε ότι τα σχόλια πάνω στα άρθρα είναι ευπρόσδεκτα με την προϋπόθεση να είναι επώνυμα. Η εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη από αυτή που εκφράζει το άρθρο όχι μόνο δεν ενοχλεί αλλά είναι εποικοδομητική καθώς μέσα από καλόπιστο και πολιτισμένο διάλογο προκύπτει η αλήθεια.
        Κακοήθη σχόλια ή υπονοούμενα που συκοφαντούν, θίγουν υπολήψεις και προσωπικότητες, οπουδήποτε και απο οποιονδήποτε και αν γραφούν, όχι μόνο δεν είναι αποδεκτά αλλά συνιστούν το έγκλημα της «δυσφήμησης δια του τύπου» και το λόγο θα έχει η δικαιοσύνη. 

          Σήμερα λοιπόν θα αναδείξουμε ένα «καλώς κείμενο».
Είναι η έγκαιρη σύνταξη από το Δήμαρχο κ. Γιάννη Κασσιανό ενός αναλυτικού προϋπολογισμού, ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου μέσα στα οικονομικά πλαίσια του Δήμου Ιθάκης.
        Επιπρόσθετα ο Δήμαρχος έστειλε έγγραφη εντολή με οδηγίες προς τους υπαλλήλους του Δήμου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού με συγκεκριμένες διαδικασίες. Το σημαντικότερο είναι η εντολή της έγκαιρης πληρωμής των προμηθευτών εργολάβων και οποιωνδήποτε παρέχουν υπηρεσίες στο Δήμο με μίνιμουμ 540.000 Ευρώ το μήνα, βάζοντας τέλος στα διάφορα χρέη του δήμου.
        Οι έγγραφες οδηγίες του κ. Κασσιανού έχουν ως εξής:

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΓPAΦEIO ΔHMAPXOY

Ιθάκη 3-1-2013 Αρ. Πρωτ. 16

Προς:
Α. Υπαλλήλους Τεχνικών Υπηρεσιών
Β. Υπαλλήλους Oικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα: «Εκτέλεση αναλυτικού προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Ιθάκης».

Κυρίες και κύριοι,
Σας επισυνάπτω αντίγραφο του αναλυτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου μας, του 2013 και σας καθιστώ απολύτως υπεύθυνους για την εκτέλεσή του εντός του 2013.
Σας ενημερώνω ότι από σήμερα, αφ’ ενός θα πρέπει να τηρείτε απολύτως το οκτάωρό σας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφ’ ετέρου δεν θα παρασχεθεί καμία απολύτως άδεια, μέχρι να εκτελεσθεί καθ’ ολοκληρίαν ο προϋπολογισμός.
Μετά την εκτέλεσή του, εκτός της αδείας που δικαιούσθε, θα σας εγκρίνω ακόμη ένα μήνα άδεια στον καθένα.
O έλεγχος της καλής πορείας της εκτέλεση του προϋπολογισμού εκ μέρους σας, θα γίνεται από τον ταμία Ιωάννη Βλασσόπουλο, ο οποίος θα σας αναφέρει το σύνολο των μηνιαίων πληρωμών, που δεν μπορεί να  είναι λιγότερο από 540.000 Ευρώ.
Με άλλα λόγια, σας καθιστώ υπεύθυνους να «ρίχνετε» στην αγορά της Ιθάκης μετρητό χρήμα 540.000 μηνιαίως, τα οποία τόσο πολύ έχει ανάγκη η αγορά.
ΟΔήμαρχος Ιθάκης

Ιωάννης  Kασιανός

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES


          
       Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τα κακώς κείμενα. Άλλωστε είναι τόσα πολλά  σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, που μας έχουν πνίξει, και μας έχουν φτάσει σε κατάσταση κατάθλιψης.
Καλό λοιπόν  είναι να κάνουμε ένα διάλειμμα.
        Το internet είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο που περιέχει κάθε είδους πληροφορία και γνώση. Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινή μας ζωή. Περιέχει πράγματα που ούτε καν μπορούμε να τα φαντασθούμε. Προσοχή όμως γιατί περιέχει και πληροφορίες και πράγματα οχι μόνο άχρηστα, αλλα επιζήμια και εν πολλοίς αρρωστημένα.
        Η μόνη δυσκολία είναι το πώς ακριβώς θα αναζητήσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε. Δεν είναι πάντα αρκετό να γράψουμε μια λέξη ή μια φράση στο google. Πρέπει να γνωρίζουμε την ακριβή διεύθυνση. (URL)   
        Στη συνέχεια λοιπόν θα παραθέσουμε μια συλλογή από 10 διευθύνσεις sites που μπορεί να μας φανούν πολύ χρήσιμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθ΄ ενός από μας. Μερικά από αυτά είναι στα αγγλικά.
Ας αρχίσουμε λοιπόν:

1.   Το παρακάτω site  (Ελληνικό) είναι μια ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, που μπορεί κανείς να διαβάσει ένα βιβλίο κάποιου συγγραφέα της επιλογής του στην οθόνη του computer του (PC, Note Book, Tablet, Smart phone) ή να το τυπώσει και να το διαβάσει ως βιβλίο. Επίσης μπορεί να διαβάσει βιβλία που τα έχουν περάσει σε ψηφιακή μορφή, μεγάλων βιβλιοθηκών όπως  της Εθνικής βιβλιοθήκης, της Βουλής κλπ. Καλό διάβασμα λοιπόν.  
 
 2.   Ακολουθεί ένα εκπληκτικό site (Ελληνικό) που δίνει όλα τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία του κόσμου, όπως τον πληθυσμό, την υγεία, την οικονομία,  το περιβάλλον κλπ κλπ. Το εκπληκτικό είναι ότι τα στοιχεία αυτά είναι on line δηλαδή αλλάζουν συνέχεια ανάλογα με τις πληροφορίες της στιγμής! Ένα φοβερό στοιχείο είναι οι θάνατοι από πείνα. Θα διαπιστώσετε ότι κάθε λεπτό που περνάει πεθαίνουν από πείνα 19 άτομα.

3.   Στο επόμενο site (Αγγλικό)  μπορείτε να διαβάσετε πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες … από όλο τον κόσμο! Πηγαίνεις στον χάρτη, τον πας στη χώρα που θέλεις και βλέπεις τις εφημερίδες! Πατάς στην εφημερίδα, την πηγαίνεις σε μορφή PDF και τη διαβάζεις!
  
4.    Αγαπάτε την τέχνη και δη τη ζωγραφική; Στο παρακάτω site (Αγγλικό) θα βρείτε τους πίνακες 5.000 μεγάλων ζωγράφων του κόσμου και πάνω από 100.000 πίνακες. Οι ζωγράφοι είναι με αλφαβητική σειρά και οι πίνακες αντιγράφονται στο κομπιούτερ σας σε πολύ καλή ανάλυση και επίσης μπορείτε να παραγγείλετε ποιοτικά αντίγραφα κατ’ ευθείαν, σε καλές τιμές.  

5.   Ακολουθεί ένα site του Economist που μπορείτε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσοχή αν πάτε στην Ελλάδα όχι μόνο θα απογοητευθείτε αλλά θα δείτε ότι η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει.  Εδώ όσοι ξέρετε Αγγλικά, θα διαβάσετε υπεύθυνα άρθρα για την Παγκόσμια οικονομία.

6.   To site που ακολουθεί (Ελληνικό) είναι ανεπανάληπτο καθώς είναι αφιερωμένο στους σημαντικούς ανθρώπους. Έχει το βιογραφικό τους, αποσπάσματα με βίντεο και φωνητικά από τη δουλεία τους, φωτογραφίες και άλλα πολλά. Εδώ θα ακούσετε τη φωνή του Τσε Γκεβάρα, του Μάνου Χατζηδάκη του Μπέρτολ Μπρεχτ, του Οδυσσέα Ελύτη της Μελίνας Μερκούρη και χιλίων άλλων.

7.   Ακολουθεί το Greece Virtual (Αγγλικό) που περιλαμβάνει πληροφορίες και το σημαντικότερο πανοραμικές φωτογραφίες 360 μοιρών από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας. Είναι εκπληκτικό καθώς μπορείς να γυρίσεις τις φωτογραφίες 360ο και να παρατηρήσεις ότι θέλεις.

8.   Το επόμενο είναι U-tube. Ένα εναέριο ταξίδι πάνω από την Ελλάδα. Θα δείτε τα καταπληκτικά τοπία της χώρας μας από ψηλά.

9.   Ακολουθεί ένα site (Αγγλικό) που δείχνει το μεγαλύτερο μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον κόσμο, το περίφημο Smithsonian Museum στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Μπορείτε να περιηγηθείτε το Μουσείο σα να είσαστε εκεί. Μπορείτε να  εξετάσετε τα εκθέματα από πολύ κοντά.

10.   Τέλος για σήμερα, παραθέτω ένα site (Ελληνικό), Πολιτικό χάρτη όπου έχει ένα τεστ για να δείτε σε ποιο πολιτικό χώρο κατατάσσεστε. Επίσης έχει και άλλες πολιτικές πληροφορίες.

        Αυτά προς το παρόν. Μελλοντικά θα παραθέσω διευθύνσεις (URL) προγραμμάτων. Θα σας πω δηλαδή, πώς θα κατεβάσετε απλές εφαρμογές  και προγράμματα  για να κάνετε περισσότερα με το computer σας. 

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣΑφορμή για το παρακάτω σχόλιο μου έδωσε μια συζήτηση που είχα στις Φρίκες στο καφέ-μπαρ "Φιορεντίνο" σήμερα το πρωί σχετική με το παρακάτω άρθρο μου «Εμείς να βάλουμε τέλος στη διαφθορά»
        Διευκρινίζω λοιπόν ότι όταν έλεγα να καταγγείλετε στα δύο αναφερόμενα Blogs ανώνυμα εννοούσα αυτό ακριβώς που λέει το άρθρο του ΒΒC: να καταγγέλλουμε τους δημόσιους λειτουργούς που προκειμένου να πράξουν ή να μη πράξουν το καθήκον τους, ζητούν Φακελάκι. Αυτό κατά την άποψή μου είναι κακούργημα και μία από τις αιτίες που τούτη τη στιγμή ο μισός πληθυσμός της χώρας μας λιμοκτονεί. Και αν η κυβέρνηση είναι απρόθυμη να πράξει τα δέοντα τότε το λόγο έχει ο λαός.
        Οι δύο ακαδημαϊκοί που ανέπτυξαν αυτά τα Blogs γνωρίζουν πολύ καλά πως θα χρησιμοποιήσουν το πλήθος των ανώνυμων αυτών καταγγελιών.    

        Οτιδήποτε άλλο δημοσιοποιείται, ή καταγγέλλεται προς δημόσιες υπηρεσίες, εμμένω στη πάγια άποψή μου  ότι πρέπει να φέρει την υπογραφή του συντάκτη. Είναι μια άποψη που την έχω αναπτύξει κατά κόρον στο παρελθόν και εξακολουθώ να την πιστεύω και να την υποστηρίζω.
        Τα υπογραφόμενα κείμενα είναι υπεύθυνα και την ευθύνη τη φέρει ο υπογράφων. Τα ανώνυμα κείμενα, κατά κανόνα, δεν απηχούν την αλήθεια, είναι κακόβουλα και σκοπό έχουν, να κατηγορήσουν από το απυρόβλητο, να συκοφαντήσουν, να σπιλώσουν, να προβοκάρουν.
        Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η ανωνυμία στον τύπο είναι η απόλυτη ελευθερία της έκφρασης. Αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνο. Πιστεύω στη ρήση του Πλάτωνα.  «Η άγαν ελευθερία έοικε εις άγαν δουλείαν μεταβάλλειν».

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ         Πριν μερικές ημέρες διάβασα ένα πολύ καλό άρθρο στο BBC NEWS MAGAZINE της 1ης Ιανουαρίου 2013, σχετικό με τη διαφθορά στην Ελλάδα.
          Όπως είναι γνωστό σε αυτούς που παρακολουθούν την επικαιρότητα η Ελλάδα βρίσκέται σύμφωνα με την έκθεση για το 2012 του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαφάνειας, στην 94η θέση σε διαφθορά παγκόσμια, δηλαδή κάπου ανάμεσα στη στην Κολομβία το Τζιμπουτί και το Σουρινάμ.
          Διεφθαρμένοι πρωθυπουργοί και υπουργοί, διεφθαρμένοι πολιτικοί, διεφθαρμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, διεφθαρμένοι γιατροί και ιατρικό σύστημα… 

        Αυτό οφείλεται, κατά τη γνώμη μου σε τέσσερις βασικούς λόγους:
1.    στην επίμονη άρνηση όλων των κυβερνήσεων να θεσπίσουν αυστηρούς νόμους για την πάταξη της διαφθοράς, δεδομένου ότι αυτή εξυπηρετεί τη διατήρηση του πελατειακού κράτους που βέβαια βολεύει τις επιδιώξεις των πολιτικών.   
2.    στην πολυνομία και συγχρόνως λειψινομία,  που δημιούργησαν την τεράστια γραφειοκρατία η οποία βέβαια καλά κρατεί.
3.    στην άγνοια που έχει μεγάλο μέρος των πολιτών, για τα δικαιώματα του και ακόμα την αδυναμία του να κατανοήσει τις διαδικασίες και γενικά τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.
4.    στον φοβερό ατομικισμό που αναπτύχθηκε μέσα στην κατασκευασμένη  καταναλωτική εποχή του πρόσφατου παρελθόντος.   
          Η διαφθορά έχει σαν αποτέλεσμα αφ’ ενός να χάνονται δισεκατομμύρια ετησίως  από τα κρατικά ταμεία, και αφ’ εταίρου να αποτρέπει τους οποιουσδήποτε επενδυτές,  με το γνωστά ως τώρα αποτελέσματα.
          Το περίεργο όμως είναι ότι ΚΑΜΙΑ από τις τρεις τελευταίες κυβερνήσεις δεν έκανε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ για την αντιμετώπιση αυτής της διαφθοράς παρά τις πιέσεις της τρόικα.
          Η σημερινή κυβέρνηση αντί να βάλει σε πρώτη πρώτη προτεραιότητα τη θέσπιση αυστηρότατων νόμων για την πάταξη της διαφθοράς, θέτει σαν πρώτη προτεραιότητα την ψήφιση ενός πρόχειρου και κακοφτιαγμένου φορολογικού νομοσχεδίου για να ξεζουμίσει ακόμα περισσότερο την «εύκολη»  μεσαία τάξη με πρωταρχικά θύματα μισθωτούς και συνταξιούχους.  
          Αφού λοιπόν η κυβέρνηση αδρανεί τον λόγο πήραν επιτέλους κάποιοι συνειδητοποιημένοι πολίτες.  Δημιούργησαν ιστοσελίδες (sites) στα οποία κάποιος μπορεί να καταγγείλει ανώνυμα περιπτώσεις δωροδοκίας (φακελάκια) σε γιατρούς, εφοριακούς, δασικούς, πολεοδόμους, και ένα πλίθος άλλων δημοσίων λειτουργών που απαιτούν «γρηγορόσημο» 
Δύο από τα σημαντικότερα αυτά sites είναι!
         
          Ας μη διστάσουμε να αναφέρουμε  περιπτώσεις διαφθοράς οι οποίες έπεσαν στη αντίληψη μας. Πρέπει να αναφέρουμε ονόματα και υπηρεσίες όποιες και να είναι αυτές. Αυτό γίνεται τελείως ανώνυμα. Δεν χρειάζεται να δώσουμε κανένα απολύτως δικό μας στοιχείο.

Παραθέτω το άρθρο του ΒΒC σε ελεύθερη μετάφραση.

BBC News Magazine.  
By Andrew Bomford. 1 Ιανουαρίου 2013.

          Οι απλοί Έλληνες βρίσκουν τρόπους για να πολεμήσουν τη διαφθορά που στη χώρα τους έχει φθάσει σε επίπεδα επιδημίας, δημιουργώντας ιστότοπους (sites) που επιτρέπουν στον κόσμο να αναφέρει περιπτώσεις δωροδοκίας.
          Η κα. Χριστίνα Τρεμόντι ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το «φακελάκι» όταν ο παππούς της χρειάσθηκε να εισαχθεί επειγόντως στο κρατικό νοσοκομείο της Καλαμάτας.  Η περίθαλψη ασθενών υποτίθεται ότι γίνεται δωρεάν. «Fakelaki» σημαίνει στα Ελληνικά μικρός φάκελος αλλά έφθασε να περιγράφει περιπτώσεις δωροδοκίας. Προφέρεται fakk-el-laki!
          «Ο παππούς μου, λέει η κα. Τρεμόντι πάσχει από καρκίνο του προστάτη και ένα βράδυ άρχισε να αιμορραγεί. Χρειάσθηκε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο. Εκεί μας αντιμετώπισαν με παντελή αδιαφορία. Κανείς δεν μας έδωσε την παραμικρή σημασία.  Τότε η μητέρα μου συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να δώσουμε φακελάκι. Έδωσε πιστεύω 300 Ευρώ και έτσι ο παππούς μου μεταφέρθηκε στο χειρουργείο.
Η Κα Χ. ΤΡΕΜΟΝΤΙ
          Η κα. Τρεμόντι σοκαρίσθηκε τόσο πολύ από το γεγονός αυτό που παρ’ όλο που σπούδαζε στο πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ αποφάσισε να διαπιστώσει πόσο διαδεδομένη πρακτική ήταν αυτή στη Ελλάδα.
          Εμπνευσμένη από παρόμοιους ιστότοπους στην Ινδία και στη Κένυα δημιούργησε τον ιστότοπο « http://www.edosafakelaki.org/ » στον οποίο κάποιος μπορεί να αναφέρει περιπτώσεις δωροδοκίας και σχετικής δοσοληψίας.
Η κα Τρεμόντι μας είπε:
«Στην αρχή, οι άνθρωποι με έκπληξη είδαν τις ιστορίες που έχουν ακούσει στο παρελθόν μόνο σε τραπέζι ή με φίλους»,  αλλά τώρα πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφορετική πανελλήνια στάση των πολιτών
Σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, 1.000 διαφορετικές αναφορές δωροδοκίας εμφανίστηκαν στην ιστοσελίδα.
          Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι, είναι θυμωμένοι, αισθάνονται εξαπατημένοι, αισθάνονται κατάχρηση. Αισθάνονται ότι έχουν απειληθεί από ένα σύστημα που τους έχει καταστήσει ανίσχυρους.
          Ο θυμός έχει ενταθεί από τη σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις που είχε στις ζωές των ανθρώπων. Πάνω από το ένα τέταρτο των Ελλήνων είναι άνεργοι. Πολλοί δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά τα σχετικά μικρής κλίμακας δωροδοκίες που είχαν προηγουμένως αποδεχθεί ως τρόπο ζωής.
          Ιστορίες τρόμου αφθονούν στην ιστοσελίδα - το 60% των αναφορών αφορά τη διαφθορά στο δημόσιο σύστημα υγείας, το 15% δωροδοκίες για απόκτηση άδειας οδήγησης, και το 4% για την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Οι αναφορές είναι επίσης κατανεμημένες ανά περιοχή στην Ελλάδα, και συχνά ονοματίζονται συγκεκριμένες υπηρεσίες, έτσι υπάρχουν πολλά στοιχεία για να οδηγήσουν τις αρχές, εφόσον το επιθυμούν.

          Ακολουθούν 5 περιπτώσεις δωροδοκίας από την ιστοσελίδα της κας Τρεμόντι.

·        «Ο πατέρας μου είχε καρκίνο και έπρεπε να κάνει εγχείρηση στο πάγκρεας. Ο κ. Τάδε,  χειρουργός ζήτησε εμμέσως χρήματα, και πριν από την επέμβαση έβαλα € 500 πάνω στο γραφείο του. Από την έκφραση του θα μπορούσα να δω ότι δεν ήταν αρκετά. Η μητέρα μου επέμενε ότι θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερα.
·         «Κάθε Χριστούγεννα στη δουλειά μου εμφανίζονται οι εφοριακοί ελεγκτές,Τάδε και Τάδε για να κάνουν έλεγχο και βρίσκουν πάντα κάτι λάθος. Στο τέλος όλοι θέλουν ένα μικρό δώρο Χριστουγέννων -...! Μεταξύ 5.000 και  10.000 €. Τώρα λόγω της κρίσης, το αφεντικό μου δεν πρόκειται να πληρώσει πια. Ας τους αφήσουμε να μας κλείσουν είπε!»
·         «Έχω κτίσει ένα νέο ξενοδοχείο. Ο κ. Τάδε  από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ζητούσε 10.000 Ευρώ για μου εκδώσει άδεια λειτουργίας. Παζαρέψαμε και στο τέλος έπεσε στα 4.000 Ευρώ.»
·        "Είχα κερδίσει μια σύμβαση δημοσίου έργου με μειοδοτικό διαγωνισμό. Ο τοπικός δήμαρχος κ. Τάδε πρότεινε να μου δώσει και μια άλλη σύμβαση, όμως, μου λέει ευθέως:... Εσύ θα πάρεις € 2.000, και εγώ € 8.000.
·        Ο δάσκαλος οδήγησης μου κ. Τάδε είπε ότι αν ήθελα να περάσω τις εξετάσεις για την άδεια οδήγησης έπρεπε να δώσω από 100 Ευρώ στους εξεταστές, αλλιώς θα με έκοβαν. Τον ρώτησα τι θα έπρεπε να πω αν ρωτούσαν τεχνικά ζητήματα. είπε, «Απλά πες τους ότι υπάρχουν € 200 κάτω από το καπό και θα πάρουν το μήνυμα».
·        Το παιδί μου τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάζεται χειρουργική επέμβαση αμέσως. Μου είπαν ότι η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και ότι πρέπει να πληρωθούν αρκετά καλά. Κάθε ένας από τούς τρεις χειρουργούς κους Τάδε Τάδε και Τάδε, ζήτησε φακελάκι € 2000, αναγκάζοντάς με να ζητήσω τραπεζικό δάνειο, επειδή δεν είχα αρκετά χρήματα για τη χρηματοδότησή τους. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να σταματήσει!

          Η διαφθορά έχει αυξηθεί καθώς η Ελληνική οικονομία όλο και χειροτερεύει. Τον περασμένο μήνα, η ετήσια έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου  Διαφάνειας διαπίστωσε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Η Ελλάδα έχει υποχωρήσει από την ογδοηκοστή στην ενενηκοστή τέταρτη θέση κατά το τελευταίο έτος, καθιστώντας την πιο διεφθαρμένη χώρα στην Ευρώπη.
Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ. ΟΣΟ ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
          Ένας από τους μεγαλύτερους διεφθαρμένους τομείς είναι ότι σχετίζεται με το φορολογικό σύστημα γενικά. Η φοροδιαφυγή είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, αποτελεί επιδημία και είναι ένα από τα σημεία που Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει την κυβέρνηση να βελτιώσει.
          Ένα από τα τελευταία μεγάλα σκάνδαλα είναι η άρνηση της Ελλάδας να εκμεταλλευθεί τη λεγόμενη "Λίστα Lagarde" των 2.000 Ελλήνων με καταθέσεις σε Ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
          Ωστόσο, υπάρχουν σχετικά λίγες περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αναφέρθηκαν στην καταγγελία ιστοσελίδων όπως το «edosafakelaki». Μόνο το 3% των συμμετοχών εδώ αφορούν σε φόροδιαφυγή. Οι ιδρυτές των ιστοσελίδων πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια δωροδοκία ενός εφοριακού γίνεται για να αποφύγει κάποιος φόρο ή πρόστιμα, πράγμα που καθιστά απίθανο αυτός ο κάποιος να θέλει να μιλήσει γι’ αυτό έστω και ανώνυμα.       Είναι προφανώς μια αυτοάμυνα μπροστά σε ένα τελείως διεφθαρμένο κράτος.
Ο Dr. Δ. ΣΠΙΝEΛΛΗΣ

          Ο κ. Δ. Σπινέλλης έγινε γνωστός στην Ελλάδα όταν παραιτήθηκε πέρυσι από Γενικός Γραμματέας των πληροφορικών συστημάτων στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών. Η δουλειά του ήταν να εκσυγχρονίσει τον τρόπο  συλλογής στοιχείων σε ένα ξεπερασμένο φορολογικό σύστημα. Η εργασία του ήταν επιτυχής καθώς κατόρθωσε να  ανακτήσει  επιπλέον 700 εκατ. Ευρώ σε φόρους με τη διασταύρωση στοιχείων από διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Ωστόσο, παραιτήθηκε απογοητευμένος από την απροθυμία της κυβέρνησης να μεταρρυθμίσει το σύστημα.
          Μετά την παραίτησή του, μίλησε δημοσίως για την εκτεταμένη διαφθορά των εφοριακών και για το πόσο δύσκολο ήταν να διοχετευθούν οι οφειλόμενοι φόροι στα κρατικά ταμεία.
          Από τότε έχει επιστρέψει στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και είναι καθηγητής στην Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει επίσης και αυτός δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για την αναφορά της διαφθοράς: http://www.teleiakaipavla.gr/
« Η αναφορά των περιστατικών δεν είναι αρκετή,» λέει ο κ.  Σπινέλλης.
«Είναι σημαντικό να μοιραστούμε εμπειρίες και να δημιουργήσουμε την αντίληψη ότι αυτό δεν αποδεκτό αλλά αντίθετα είναι κάτι για την καταπολέμηση του οποίου πρέπει να αγωνιστούμε όλοι.»
«Το λυπηρό γεγονός είναι ότι η διαφθορά φαίνεται να στοχεύει τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας. Έτσι οι άνθρωποι που είναι λιγότερο ενημερωμένοι, που γνωρίζουν λιγότερα για την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες, που έχουν λιγότερη εκπαίδευση, που δεν γνωρίζουν το φορολογικό κώδικα, εκβιάζονται από τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι πρέπει να τους υπηρετούν και αυτό είναι πολύ λυπηρό.»
          Ωστόσο, ο ίδιος είναι αισιόδοξος για τις αλλαγές που μπορούν να επιτύχουν οι  ιστοσελίδες αναφοράς περιπτώσεων διαφθοράς.
Πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος για ριζική αλλαγή, είναι η πλήρης μεταρρύθμιση του συστήματος είσπραξης των φόρων και η εκ βάθρων αναμόρφωση των δημοσίων υπηρεσιών.
«Η αναφορά περιστατικών δεν είναι αρκετή», είπε. "Έχουμε αποδείξεις, για παράδειγμα, ότι οι λογιστές είναι συνένοχοι καθώς είναι απρόθυμοι να αναφέρουν, διεφθαρμένους εφοριακούς ελεγκτές, επειδή δεν θέλουν να σπιλώσουν τη σχέση τους με αυτούς.

 Η κα Χριστίνα Τρεμόντι η οποία ίδρυσε το site “ edosafakelaki “, πιστεύει ότι η αλλαγή της νοοτροπίας και η συνειδητοποίηση της πάταξης της διαφθοράς είναι που θα διαφοροποιήσει την παρούσα κατάσταση της Ελλάδας. Η εξάλειψη της διαφθοράς θα επιτρέψει την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη.  
«Οι Έλληνες είναι έτοιμοι για αλλαγή, και αισθάνονται ότι δεν μπορούν πλέον να περιμένουν την αλλαγή μόνο από τους πολιτικούς»
Πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.