Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

ΠΕΡΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ!
Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το παρακάτω άρθρο μου αυτό θα ξεσήκωνε τέτοιο θόρυβο!
Και από πού λέτε προέρχεται ο θόρυβος; Από τους περιφερειακούς υποψήφιους; Όχι!
Από τις Δημοτικούς υποψήφιους; Όχι!
Θορυβήθηκαν οι υποψήφιοι … κοινοτικοί άρχοντες!!!!!
Με κατηγόρησαν μάλιστα για μεροληψία υπέρ του Γιάννη Ανδριανάτου (Αστραπόγιαννου) λόγω φιλίας!
Ας μάθουν λοιπόν οι γνωστοί άγνωστοι ότι και ο αδελφός μου να ήταν αν δεν πληρούσε το 5ο κριτήριο τα ίδια θα έγραφα!
Με ενδιαφέρει μόνο το καλό του τόπου που γέννησε την οικογένεια μου εδώ και 600 χρόνια! Οι Συρμαίοι υπήρξαν ευεργέτες του τόπου από το 1750 και συνεχίζουν!  

Γιατί όμως θορυβήθηκαν τόσο οι γνωστοί άγνωστοι; Γιατί απλά αντίκρισαν την αλήθεια!

Εγώ έγραψα ότι θα στηρίξω αυτόν ή αυτή των οποίων το έργο στο παρελθόν εγγυάται το έργο στο μέλλον. Και αυτό δεν τους άρεσε!
Το επιχείρημα τους: Ο κοινοτάρχης έχει μόνο εισηγητικό ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο και τίποτε άλλο!

Ψευδές και παραπλανητικό!


Δείτε το άρθρο 83 του σχεδίου «Κλεισθένης» τι γράφει:

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

 Άρθρο 83 – Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και 500 κατοίκων – Αντικατάσταση άρθρου 82 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 82 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων»

1. Ο πρόεδρος της κοινότητας έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
β) αποφασίζει για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παρ. 4Α του άρθρου 259,
γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι` αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,
θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
ι) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
ια) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,
ιβ) συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντα του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασης του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο και
ιγ) Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.
2. Ο πρόεδρος της κοινότητας έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων διατυπώνει επίσης γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρεια του,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.
3. Ο πρόεδρος της κοινότητας έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια του,
β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του, ο πρόεδρος της κοινότητας έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με τη λήψη απόφασης, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
5. Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για την κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου προέδρου.
6. Οι αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων έως και πεντακοσίων (500) κατοίκων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
7. Οι αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων, εκτός από τις γνωμοδοτικές, είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους.
8. Οι εκτελεστές αποφάσεις των προέδρων των κοινοτήτων προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 227».


Άρα λοιπόν ο ρόλος του Προέδρου της κοινότητας κάτω από 500 κατοίκους δεν είναι μόνο εισηγητικός όπως ψευδώς διαδίδουν κάποιοι για άγνωστους λόγους!
Είναι πολύ περισσότερα πράγματα, που για να πραγματοποιηθούν απαιτούνται γνώσεις, γνωριμίες, επιρροή, παρουσία, και κυρίως τόλμη και όραμα! Δεν χρειάσθηκαν καθόλου οι αρμοδιότητες που πηγάζουν από τον «Κλεισθένη», παρά μόνο μερικές επιστολές για να φτιάξουμε την πλατεία στην Κολιερή και μόνο κάποια ευήκοα ώτα για να φέρουμε στρατιωτικούς γιατρούς!
Ποιος λοιπόν από τους υποψήφιους κοινοτάρχες στον Πλατρειθιά έχει αυτά τα προσόντα;
Ποιος με το έργο του έχει αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να τα καταφέρει επιδεικνύοντας πυγμή;
Ποιος έχει όραμα για τον τόπο για πυροπροστασία, διάνοιξη δρόμων κλπ
ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ:


Ο Γιάννης ο Ανδριανάτος ο γνωστός μας Αστραπόγιαννος!

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ

Και επ’ αυτού δέχομαι και προκαλώ σε επώνυμο δημόσιο διάλογο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.